దైన్య ఓ ప్రపత్తి

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Telugu) హరి హే దోయాల మోర జయ రాధా-నాథ్ బారో బారో ఏఇ-బారో లోహో నిజ సాథ్ బహు జోని, భ్రమి’ నాథ! లోఇను శరణ్ నిజ-గుణే కృపా కోరో’ అధమ-తారణ్ జగత-కారణ తుమి జగత-జీవన్ తోమా ఛాడా కార నహి హే రాధా-రమణ్ భువన-మంగల తుమి భువనేర పతి తుమి ఉపేఖిలే నాథ, కి హోఇబే గతి భావియా దేఖిను ఏఇ జగత- మాఝారే […]