శ్రీ దామోదరాష్టక

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Telugu) నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం లసత్-కుండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలూఖలాద్ ధావమానం పరామృష్టం అత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా రుదంతం ముహుర్ నేత్ర-యుగ్మం మృజంతం కరాంభోజ-యుగ్మేన సాతంక-నేత్రం ముహుః శ్వాస-కంప-త్రిరేఖాంక-కంఠ- స్థిత-గ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ ఇతీదృక్ స్వ-లీలాభీరానంద-కుండే స్వ-ఘోషం నిమజ్జంతం ఆఖ్యాపయంతం తదీయేషిత-జ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం పునః ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణే హం వరేశాద్ అపీహ ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల-బాలం సదా […]