శ్రీల భక్తివినోద ప్రణతి

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Telugu) నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద-నామినే గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగ వరాయ తే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద