శ్రీ నామ-కీర్తన

Śrī Nāma-kīrtana (in Telugu) యశోమతీ నందన, బ్రజ-బరో-నాగర గోకుల రంజన కానా గోపీ-పరాణ-ధన, మదన-మనోహర కాలియ-దమన-విధాన అమల హరినామ్ అమియ విలాసా విపిన-పురందర, నవీన నాగర-బోర బంశీ-బదన సువాసా బ్రజ-జన-పాలన, అసుర-కుల-నాశన నంద గో-ధన రాఖోవాలా గోవింద మాధవ, నవనీత … Continue reading శ్రీ నామ-కీర్తన