నారద ముని బాజాయ వీణా

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in English) నారద ముని, బాజాయ వీణా ‘రాధికా-రమణ’ – నామే నామ అమని, ఉదిత హోయ భకత – గీత – సామే అమియ-ధారా, బరిషే ఘన శ్రవణ-యుగలే గియా భకత-జన, సఘనే నాచే భోరియా ఆపన హియా మాధురీ-పూర, అసబో పశి’ మాతాయ జగత-జనే కేహో వా కాందే, కేహో వా నాచే కేహో మాతే మనే మనే పంచ-వదన, నారదే ధోరి’ ప్రేమేర సఘన రోల్ కమలాసన, […]