ప్రయోజనాధిదేవ ప్రణామ

Prayojanādhideva praṇāma (in Telugu) శ్రీమాన్ రాస రసారంభీ వంశీవట తటస్థితః కర్షన్ వేణుస్వనైర్ గోపీర్ గోపీనాథః శ్రీయేऽస్తునః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద