భోగ-ఆరతి

Bhoga-ārati (in Telugu) భజ భకత-వత్సల శ్రీ-గౌరహరి శ్రీ-గౌరహరి సోహి గోష్ఠ-విహారీ, నంద-జశోమతీ-చిత్త-హారీ బేలా హో ‘ లో, దామోదర, ఆఇస ఏఖానో భోగ-మందిరే బోసి’ కోరహో భోజన నందేర నిదేశే బైసే గిరి-వర-ధారీ బలదేవ-సహ సఖా బైసే సారి సారి … Continue reading భోగ-ఆరతి