భోగ-ఆరతి

Bhoga-ārati (in Telugu) భజ భకత-వత్సల శ్రీ-గౌరహరి శ్రీ-గౌరహరి సోహి గోష్ఠ-విహారీ, నంద-జశోమతీ-చిత్త-హారీ బేలా హో ‘ లో, దామోదర, ఆఇస ఏఖానో భోగ-మందిరే బోసి’ కోరహో భోజన నందేర నిదేశే బైసే గిరి-వర-ధారీ బలదేవ-సహ సఖా బైసే సారి సారి శుక్తా-శాకాది భాజి నాలితా కుష్మాణ్డ డాలి డాల్నా దుగ్ధ-తుంబీ దధి మోచా-ఖండ ముద్గ-బోడా మాష-బోడా రోటికా ఘృతాన్న శష్కులీ పిష్టక ఖీర్ పులి పాయసాన్న కర్పూర అమృత-కేలి రంభా ఖీర-సార అమృత రసాలా, ఆమ్ల […]