మనః శిక్షా

Manaḥ-śikṣā (in Telugu) నితాఇ-పద-కమల, కోటి-చంద్ర-సుశీతల, జే ఛాయాయ్ జగత జురాయ్ హేనో నితాఇ బినే భాఇ, రాధా-కృష్ణ పాఇతే నాఇ, దృఢ కోరి ‘ ధరో నీతాఇర్ పాయ్ సే సంబంధ నాహి జా’ర్, బృథా జన్మ గోలో తా’ర్, సేఇ పశు బోడో దురాచార్ నితాఇ నా బోలిలో ముఖే, మజిలో సంసార-సుఖే, విద్యా-కులే కి కోరిబే తార్ అహంకారే మత్త హోఇయా, నితాఇ-పద పాసరియా, అసత్యేరే సత్య కోరి మాని నితాఇయేర్ కోరుణా […]