మానస దేహ గేహ

Mānasa Deha Geha (in Telugu) మానస, దేహ, గేహ, జో కిఛు మోర్ అర్పిలు తువా పదే, నన్ద-కిశోర్ సంపుదే విపదే, జీవనే-మరణే దాయ్ మమ గేలా, తువా ఓ-పద బరణే మారోబి రాఖోబి-జో ఇచ్ఛా తోహారా నిత్య-దాస ప్రతి తువా అధికారా జన్మాఓబి మోఏ ఇచ్ఛాజది తోర్ భక్త-గృహే జని జన్మ హఉ మోర్ కీట-జన్మ హఉ జథా తువా దాస్ బహిర్-ముఖ బ్రహ్మ-జన్మే నాహి ఆశ్ భక్తి-ముక్తి-స్పృహా విహీన జే భక్త లబైతే […]