శ్రీ శ్రీ గుర్వష్టక

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Telugu) సంసార-దావానల-లీఢ-లోక త్రాణాయ కారుణ్య-ఘనాఘనత్వమ్ ప్రాప్తస్య కల్యాణ-గుణార్ణవస్య వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం మహాప్రభోః కీర్తన-నృత్య-గీత వాదిత్ర-మాద్యన్-మనసో రసేన రోమాన్చ-కంపాశ్రు-తరంగ-భాజో వందే గురోః శ్రీ చరణారవిందం శ్రీ విగ్రహారాధన నిత్య నానా శృంగార-తన్మందిర మార్జనాదౌ యుక్తస్య … Continue reading శ్రీ శ్రీ గుర్వష్టక