మంగలాచరణ

Maṅgalācaraṇa (in Telugu) వందే హం శ్రీగురోః శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవమ్ సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ … Continue reading మంగలాచరణ