శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Telugu) వాఞ్ఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా-సింధుభ్య ఏవ చ పతితానామ్ పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద