వాసంతీ రాస

Vāsantī-rāsa (in Telugu) వృందావన రమ్య-స్థాన, దివ్య-చిన్తామణి-ధామ, రతన-మందిర మనోహర ఆవృత కాలిందీ-నీరే, రాజ-హంస కేలి కోరె తాహే శోభే కనక-కమల తార మధ్యే హేమ-పీఠ, అష్ట-దలే వేష్టిత, అష్ట-దలే ప్రధానా నాయికా తారమధ్యే రత్నాసనే, బోసి ‘ ఆఛెన్ దుఇ-జనే, శ్యామ-సంగే సుందరీ రాధికా ఓ రూప-లావణ్య-రాశి, అమియా పోడిఛే ఖసి ‘, హాస్య-పరిహాస-సంభాషణే నరోత్తమ-దాస కోయ్, నిత్య-లీలా సుఖ-మోయ్, సదాఇ స్ఫురుక మోర మనే ధ్వని శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు