వైష్ణవే విజ్ఞప్తి

Vaiṣṇave Vijñapti (in Telugu) ఏఇ-బారో కరుణా కొరో వైష్ణవ గోసాఇ పతిత-పావన తోమా బినే కేహో నాఇ జాహార నికటే గేలే పాప దూరే జాయ్ ఏమోన దోయాల ప్రభు కేబా కోథా పాయ్ గంగార పరశ హోఇలే పశ్చాతే … Continue reading వైష్ణవే విజ్ఞప్తి