శ్రీ శ్రీ శిక్షాష్టక

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Telugu) చేతో-దర్పణ-మార్జనం భవ-మహా-దావాగ్ని-నిర్వాపణం శ్రేయః-కైరవ-చంద్రికా-వితరణం విద్యా-వధూ-జీవనమ్ ఆనందాంబుధి-వర్ధనం ప్రతి-పదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మ-స్నపనం పరం విజయతే శ్రీ-కృష్ణ-సంకీర్తనమ్ నామ్నామ్ అకారి బహుధా నిజ-సర్వ-శక్తిః తత్రార్పితా నియమితః స్మరణేన కాలః ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్ మమాపి దుర్దైవం ఈదృశమ్ ఇహాజని నానురాగః తృణాద్ అపి సునీచెన తరోర్ అపి సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయః సదా హరిః న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగద్-ఈశ కామయే మమ […]