సావరణ-శ్రీ-గౌర-పాద-పద్మె ప్రార్థన

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Telugu) శ్రీ-కృష్ణ-చైతన్య ప్రభు దొయా కొరో మోరే తొమా బినా కె దొయాలు జగత్-సంసారే పతిత-పావన-హేతు తవ అవతార మొ సమ పతిత ప్రభు నా పాఇబే ఆర హా హా ప్రభు నిత్యానంద, ప్రేమానంద సుఖీ కృపావలోకన … Continue reading సావరణ-శ్రీ-గౌర-పాద-పద్మె ప్రార్థన