శ్రీ కృష్ణ ప్రణామ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Telugu) హే కృష్ణ కరుణా-సింధో దీన-బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా-కాంత రాధా-కాంత నమోऽస్తుతే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద