శ్రీ గురు-వందనా

Śrī Guru-vandanā (in Telugu) శ్రీ గురు-చరణ-పద్మ కేవల భకతి సద్మ బందొ ముయి సావధాన మతే జాహార ప్రసాదే భాఇ ఏ భవ తోరియా జాఇ కృష్ణ-ప్రాప్తి హోయ్ జాహా హ’తే గురు-ముఖ-పద్మ-వాక్య, చిత్తేతె కొరియా ఐక్య ఆర్ నా … Continue reading శ్రీ గురు-వందనా