శ్రీ గురు-వందనా

Śrī Guru-vandanā (in Telugu) శ్రీ గురు-చరణ-పద్మ కేవల భకతి సద్మ బందొ ముయి సావధాన మతే జాహార ప్రసాదే భాఇ ఏ భవ తోరియా జాఇ కృష్ణ-ప్రాప్తి హోయ్ జాహా హ’తే గురు-ముఖ-పద్మ-వాక్య, చిత్తేతె కొరియా ఐక్య ఆర్ నా కోరిహో మనే ఆశా శ్రీ గురు-చరణే రతి, ఎఇ సే ఉత్తమ-గతి, జే ప్రసాదే పూరే సర్వ ఆశా చఖు-దాన్ దిలో జేఇ జన్మే జన్మే ప్రభు సేఇ దివ్య-జ్ఞాన్ హృదే ప్రొకాశితో ప్రేమ-భక్తి […]