శ్రీ తులసీ ప్రదక్షిణ మంత్ర

Śrī Tulasī Pradakṣiṇa Mantra (in Telugu) యాని కాని చ పాపాని బ్రహ్మ హత్యాదికాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణః పదే పదే ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు