శ్రీ నరసింహ ప్రణామ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Telugu) నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదాహ్లాద-దాయినే హిరణ్యకశిపోర్వక్షః శిలా-టంక-నఖాలయే ఇతో నృసింహః పరతో నృసింహో యతో యతో యామి తతో నృసింహః బహిర్ నృసింహో హృదయే నృసింహో నృసింహం ఆదిం శరణం ప్రపద్యే ధ్వని శ్రీ స్తోక … Continue reading శ్రీ నరసింహ ప్రణామ