శ్రీ పంచ-తత్వ ప్రణామ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Telugu) పంచ-తత్త్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద