శ్రీ బ్రహ్మ-సంహితా

Śrī Brahma-saṁhitā (in Telugu) ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహః అనాదిరాదిర్గొవిందః సర్వ కారణ కారణం చింతామణి-ప్రకర-సద్మిసు కల్పవృక్ష- లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్శ్మీ-సహస్ర-శత-సంభ్రమ-సేవ్యమానం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి ఆలోల-చంద్రక-లసద్-వనమాల్య-వంశీ రత్నాంగదం ప్రణయ-కేలి-కలా-విలాసం శ్యామం త్రిభంగ-లలితం నియత-ప్రకాశం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి అంగాని యస్య సకలేంద్రియ- వృత్తి-మంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్జ్వల […]