శ్రీ రూప ప్రణామ

Śrī Rūpa praṇāma (in Telugu) శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద