శ్రీ శ్రీ షడ్- గోస్వామి-అష్టక

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Telugu) కృష్ణోత్కీర్తన- గాన-నర్తన-పరౌ ప్రేమామృతామ్భో-నిధీ ధీరాధీర-జన-ప్రియౌ ప్రియ-కరౌ నిర్మత్సరౌ పూజితౌ శ్రీ-చైతన్య-కృపా-భరౌ భువి భువో భారావహంతారకౌ వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ నానా-శాస్త్ర-విచారణైక-నిపుణౌ సద్-ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హిత-కారిణౌ త్రి-భువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ రాధా-కృష్ణ-పదారవింద-భజనానందేన మత్తాలికౌ వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ శ్రీ-గౌరాంగ-గుణానువర్ణన-విధౌ శ్రద్ధా-సమృద్ధి అన్వితౌ పాపోత్తాప- నికృంతనౌ తను- భృతాం గోవింద-గానామృతైః ఆనందామ్బుధి-వర్ధనైక-నిపుణౌ కైవల్య-నిస్తారకౌ వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ త్యక్త్వా తూర్ణమ్ అశేష -మండల-పతి-శ్రేణేం సదా తుచ్ఛ-వత్ భూత్వా […]