సఖీ-వృందే విజ్ఞప్తి

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Telugu) రాధా-కృష్ణ ప్రాణ మోర జుగల-కిశోర జీవనే మరణే గతి ఆరో నాహి మోర కాలిందీర కూలే కేలి-కదంబేర వన రతన-బెదీర ఉపర బొసాబొ దు’ జన శ్యామ-గౌరీ-అంగే దిబో (చూవా) చందనేర గంధ చామర ఢులాబో … Continue reading సఖీ-వృందే విజ్ఞప్తి