ఇష్ట-దేవె విజ్ఞప్తి

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Telugu) హరి హరి! బిఫలే జనమ గోఙాఇను మనుష్య-జనుమ పాఇయా, రాధా-కృష్ణ నా భజియా, జానియా శునియా బిష ఖాఇను గోలోకేర ప్రేమ-ధన, హరి-నామ-సంకీర్తన రతి నా జన్మి లో కేనే తాయ్ సంసార-బిషానలే’ దిబా-నిశి హియా … Continue reading ఇష్ట-దేవె విజ్ఞప్తి