హరే కృష్ణ మహామంత్ర

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Telugu) హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద