ಶ್ರೀ ಗುರು ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Guru praṇāma (in Kannada) ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ