ಅನಾದಿ ಕರಮ ಫಲೇ

Anādi Karama Phale (in Kannada) ಅನಾದಿ’ ಕರಮ-ಫಲೇ, ಪಡಿ’ ಭವಾರ್ಣವ ಜಲೇ, ತರಿಬಾರೇ ನಾ ದೇಖಿ ಉಪಾಯ ಎಇ ವಿಷಯ-ಹಲಾಹಲೇ, ದಿವಾ-ನಿಶಿ ಹಿಯಾ ಜ್ವಲೇ, ಮನ ಕಭು ಸುಖ ನಾಹಿ ಪಾಯ ಆಶಾ-ಪಾಶ-ಶತ-ಶತ, ಕ್ಲೇಶ ದೇಯ ಅವಿರತ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಊರ್ಮಿರ ತಾಹೇ ಖೇಲಾ ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧ-ಆದಿ ಛಯ, ಬಾಟಪಾಡೇ ದೇಯ ಭಯ, ಅವಸಾನ ಹೋಇಲೋ ಆಸಿ’ ಬೇಲಾ ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಠಗ ದುಇ, ಮೋರೇ ಪ್ರತಾರೀಯ ಲೋಇ, ಅವಶೇಷೇ ಫೇಲೇ ಸಿಂಧು-ಜಲೇ ಎ ಹೇನೋ ಸಮಯೇ, ಬಂಧು, ತುಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಸಿಂಧು, […]