ಆಮಾರ್ ಜೀವನ್

Āmār Jīvan (in Kannada) ಆಮಾರ ಜೀವನ, ಸದಾ ಪಾಪೇ ರತ, ನಾಹಿಕೋ ಪುಣ್ಯೇರ ಲೇಷ ಪರೇರೇ ಉದ್ವೇಗ, ದಿಯಾಛಿ ಯೇ ಕೋತೋ, ದಿಯಾಛಿ ಜೀವೇರೇ ಕ್ಲೇಶ ನಿಜಸುಖ ಲಾಗಿ’, ಪಾಪೇ ನಾಹಿ ಡೋರಿ, ದಯಾ-ಹೀನ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಪರೋ ಪರ-ಸುಖೇ ದುಃಖೀ, ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾಭಾಷೀ, ಪರ-ದುಃಖ ಸುಖ-ಕರೋ ಆಶೇಷ ಕಾಮನಾ, ಹೃದಿ ಮಾಝೇ ಮೋರ, ಕ್ರೋಧೀ, ದಂಭ-ಪರಾಯಣ ಮದ-ಮತ್ತ ಸದಾ, ವಿಷಯೇ ಮೋಹಿತ, ಹಿಂಸಾ-ಗರ್ವ ವಿಭೂಷಣ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಹತ, ಸುಕಾರ್ಯೇ ವಿರತ, ಅಕಾರ್ಯೇ ಉದ್ಯೋಗೀ ಆಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಲಾಗಿಯಾ, […]