ಉದಿಲೊ ಅರುಣ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Kannada) ಜೀವ್ ಜಾಗೋ ಜೀವ್ ಜಾಗೋ, ಗೌರಚಾಂದ ಬೋಲೇ ಕೋತ ನಿದ್ರಾ ಜಾಒ ಮಾಯಾ ಪಿಶಾಚೀರ-ಕೋಲೇ ಭಜಿಬೊ ಬೋಲಿಯಾ ಎಸೆ ಸಂಸಾರ-ಭಿತರೇ ಭುಲಿಯಾ ರೋಹಿಲೆ ತುಮಿ ಅವಿದ್ಯಾರ ಭರೇ ತೊಮಾರೆ ಲೊಇತೆ ಆಮಿ ಹೊಇನು … Continue reading ಉದಿಲೊ ಅರುಣ