ವೈಷ್ಣವೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Vaiṣṇave Vijñapti (in Kannada) ಏಇ-ಬಾರೋ ಕರುಣಾ ಕೊರೋ ವೈಷ್ಣವ ಗೋಸಾಇ ಪತಿತ-ಪಾವನ ತೋಮಾ ಬಿನೇ ಕೇಹೋ ನಾಇ ಜಾಹಾರ ನಿಕಟೇ ಗೇಲೇ ಪಾಪ ದೂರೇ ಜಾಯ್ ಏಮೋನ ದೋಯಾಲ ಪ್ರಭು ಕೇಬಾ ಕೋಥಾ ಪಾಯ್ ಗಂಗಾರ ಪರಶ ಹೋಇಲೇ ಪಶ್ಚಾತೇ … Continue reading ವೈಷ್ಣವೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ