ವೈಷ್ಣವೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Vaiṣṇave Vijñapti (in Kannada) ಏಇ-ಬಾರೋ ಕರುಣಾ ಕೊರೋ ವೈಷ್ಣವ ಗೋಸಾಇ ಪತಿತ-ಪಾವನ ತೋಮಾ ಬಿನೇ ಕೇಹೋ ನಾಇ ಜಾಹಾರ ನಿಕಟೇ ಗೇಲೇ ಪಾಪ ದೂರೇ ಜಾಯ್ ಏಮೋನ ದೋಯಾಲ ಪ್ರಭು ಕೇಬಾ ಕೋಥಾ ಪಾಯ್ ಗಂಗಾರ ಪರಶ ಹೋಇಲೇ ಪಶ್ಚಾತೇ ಪಾವನ್ ದರ್ಶನೇ ಪವಿತ್ರ ಕೋರೋ-ಏಇ ತೋಮಾರ ಗುಣ್ ಹರಿ-ಸ್ಥಾನೇ ಅಪರಾಧೇ ತಾರೇ ಹರಿ-ನಾಮ್ ತೋಮಾ ಸ್ಥಾನೇ ಅಪರಾಧೇ ನಾಹಿ ಪರಿತ್ರಾಣ್ ತೋಮಾರ ಹೃದೋಯೇ ಸದಾ ಗೋವಿನ್ದ-ವಿಶ್ರಾಮ್ ಗೋವಿನ್ದ ಕೋಹೇನ-ಮೋರ ವೈಷ್ಣವ ಪರಾಣ್ ಪ್ರತಿ-ಜನ್ಮೇ ಕೋರಿ […]