ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Kannada) ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣಬ ಠಾಕುರ ದೊಯಾರ ಸಾಗರ ಏ ದಾಸೆ ಕೋರುಣಾ ಕೋರಿ’ ದಿಯಾ ಪದ-ಛಾಯಾ, ಶೋಧೋ ಹೆ ಆ ಮಾಯ, ತೊಮಾರ ಚರಣ ಧೋರಿ ಛಯ ಬೆಗ ದೋಮಿ’, ಛಯ ದೋಷ ಶೋಧಿ’ ಛಯ ಗುಣ ದೇಹೋ’ ದಾಸೇ ಛಯ ಸತ್ಸಂಗ, ದೇಹೋ’ ಹೆ ಆಮಾರೇ, ಬೊಷೆಛಿ ಸಂಗೇರ ಆಶೇ ಏಕಾಕೀ ಆಮಾರ, ನಾಹಿ ಪಾಯ ಬಲ ಹರಿ-ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನೇ ತುಮಿ ಕೃಪಾ ಕೋರಿ’, ಶ್ರದ್ಧಾ-ಬಿಂದು ದಿಯಾ, ದೇಹೋ ಕೃಷ್ಣ-ನಾಮ-ಧನೇ ಕೃಷ್ಣ […]