ಕಬೇ ಹ’ಬೇ ಬೋಲೋ

Kabe Ha’be Bolo (in Kannada) ಕಬೇ ಹ’ ಬೇ ಬೋಲೋ ಸೇ-ದಿನ ಅಮಾರ್ (ಆಮಾರ್) ಅಪರಾಧ ಘುಚಿ’, ಶುದ್ಧ ನಾಮೇ ರುಚಿ, ಕೃಪಾ-ಬಾಲೇ ಹ’ ಬೇ ಹೃದೋಯೇ ಸಂಚಾರ್ ತೃಣಾಧಿಕ ಹೀನ, ಕಬೇ ನಿಜೇ ಮಾನಿ’, ಸಹಿಷ್ಣುತಾ-ಗುಣ ಹೃದಯೇತೇ ಆನಿ’ … Continue reading ಕಬೇ ಹ’ಬೇ ಬೋಲೋ