ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Kannada) ಕೃಷ್ಣ ತಬ ಪುಣ್ಯ ಹಬೆ ಭಾಇ ಏ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿಬೇ ಜಬೇ ರಾಧಾರಾಣೀ ಖುಷೀ ಹಬೇ ಧ್ರುವ ಅತಿ ಬೋಲಿ ತೋಮಾ ತಾಇ ಶ್ರೀ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಶಚೀ-ಸುತ ಪ್ರಿಯ … Continue reading ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ