ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Kannada) ಕೃಷ್ಣ ತಬ ಪುಣ್ಯ ಹಬೆ ಭಾಇ ಏ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿಬೇ ಜಬೇ ರಾಧಾರಾಣೀ ಖುಷೀ ಹಬೇ ಧ್ರುವ ಅತಿ ಬೋಲಿ ತೋಮಾ ತಾಇ ಶ್ರೀ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಶಚೀ-ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಅತಿ ಕೃಷ್ಣ-ಸೇವಾಯ ಜಾರ ತುಲ ನಾಇ ಸೇಇ ಸೇ ಮೊಹಾಂತ-ಗುರು ಜಗತೇರ್ ಮಧೇ ಉರು ಕೃಷ್ಣ-ಭಕ್ತಿ ದೇಯ್ ಠಾಇ ಠಾಇ ತಾರ ಇಚ್ಛಾ ಬಲವಾನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೇತೇ ಠಾನ್ ಠಾನ್ ಹೋಯ್ ಜಾತೇ ಗೌರಾಂಗೇರ್ ನಾಮ್ […]