ಶ್ರೀ ನಾಮ

Śrī Nāma (in Kannada) ಗಾಯ್ ಗೋರಾ ಮಧುರ್ ಸ್ವರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಗೃಹೇ ಥಾಕೋ ವನೇ ಥಾಕೋ ಸದಾಹರಿಬೋಲೆ ಡಾಕೋ … Continue reading ಶ್ರೀ ನಾಮ