ಗುರುದೇವ್

Gurudeva (in Kannada) ಗುರುದೇವ್! ಕೃಪಾಬಿಂದು ದಿಯಾ, ಕೋರೊ ಎಇ ದಾಸೆ ತೃಣಾಪೇಖಾ ಅತಿ ಹೀನ ಸಕಲ ಸಹನೇ, ಬಲ ದಿಯಾ ಕೋರೊ, ನಿಜ-ಮಾನೇ ಸ್ಪೃಹ-ಹೀನ ಸಕಲೆ ಸಮ್ಮಾನ ಕೋರಿತೆ ಶಕತಿ ದೇಹೋ ನಾಥ! ಜಥಾಜಥ ತಬೆ ತೋ ಗಾಇಬೊ, ಹರಿ-ನಾಮ-ಸುಖೇ … Continue reading ಗುರುದೇವ್