ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಕೀರ್ತನ

Śrī Tulasī-kīrtana (in Kannada) ತುಲಸೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಯಸೀ ನಮೋ ನಮಃ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಸೇವಾ ಪಾಬೊ ಎಇ ಅಭಿಲಾಷೀ ಯೇ ತೋಮಾರ ಶರಣ ಲೋಯ್, ತಾರ ವಾಂಛಾ ಪೂರ್ಣ ಹೋಯ್ ಕೃಪಾ ಕೋರಿ ಕೋರೊ ತಾರೆ ಬೃಂದಾವನ-ವಾಸೀ ಮೊರ್ ಏ ಅಭಿಲಾಷ್, ವಿಲಾಸ್ ಕುಂಜೆ ದಿಯೋ ವಾಸ್ ನಯನೆ ಹೇರಿಬೊ ಸದಾ ಯುಗಲ-ರೂಪ-ರಾಶಿ ಏ ನಿವೇದನ ಧರೋ, ಸಖೀರ್ ಅನುಗತ ಕೋರೊ ಸೇವಾ-ಅಧಿಕಾರ ದಿಯೆ ಕೋರೊ ನಿಜ ದಾಸೀ ದೀನ-ಕೃಷ್ಣ-ದಾಸೆ ಕೋಯ್, ಎಇ ಜೆನ ಮೋರ ಹೋಯ್ ಶ್ರೀ […]