ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Kannada) ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಲಸತ್-ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲಾದ್ ಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತತೋ ದ್ರುತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಾ ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ ನೇತ್ರ-ಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಂತಂ ಕರಾಂಭೋಜ-ಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕ-ನೇತ್ರಂ ಮುಹುಃ ಶ್ವಾಸ-ಕಂಪ-ತ್ರಿರೇಖಾಂಕ-ಕಂಠ- ಸ್ಥಿತ-ಗ್ರೈವಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತಿಬದ್ಧಮ್ ಇತೀದೃಕ್ ಸ್ವ-ಲೀಲಾಭೀರಾನಂದ-ಕುಂಡೇ ಸ್ವ-ಘೋಷಂ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ಆಖ್ಯಾಪಯಂತಂ ತದೀಯೇಷಿತ-ಜ್ಞೇಷು ಭಕ್ತೈರ್ಜಿತತ್ವಂ ಪುನಃ ಪ್ರೇಮತಸ್ತಂ ಶತಾವೃತ್ತಿ ವಂದೇ ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇ ಹಂ ವರೇಶಾದ್ ಅಪೀಹ ಇದಂ ತೇ ವಪುರ್ನಾಥ ಗೋಪಾಲ-ಬಾಲಂ ಸದಾ […]