ನಾರದ ಮುನಿ ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Kannada) ನಾರದ ಮುನಿ, ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ ‘ರಾಧಿಕಾ-ರಮಣ’ – ನಾಮೇ ನಾಮ ಅಮನಿ, ಉದಿತ ಹೋಯ ಭಕತ – ಗೀತ – ಸಾಮೇ ಅಮಿಯ-ಧಾರಾ, ಬರಿಷೇ ಘನ ಶ್ರವಣ-ಯುಗಲೇ ಗಿಯಾ ಭಕತ-ಜನ, ಸಘನೇ ನಾಚೇ ಭೋರಿಯಾ ಆಪನ ಹಿಯಾ ಮಾಧುರೀ-ಪೂರ, ಅಸಬೋ ಪಶಿ’ ಮಾತಾಯ ಜಗತ-ಜನೇ ಕೇಹೋ ವಾ ಕಾಂದೇ, ಕೇಹೋ ವಾ ನಾಚೇ ಕೇಹೋ ಮಾತೇ ಮನೇ ಮನೇ ಪಂಚ-ವದನ, ನಾರದೇ ಧೋರಿ’ ಪ್ರೇಮೇರ ಸಘನ ರೋಲ್ ಕಮಲಾಸನ, […]