ಮನಃ-ಶಿಕ್ಷಾ

Manaḥ-śikṣā (in Kannada) ನಿತಾಇ-ಪದ-ಕಮಲ, ಕೋಟಿ-ಚಂದ್ರ-ಸುಶೀತಲ, ಜೇ ಛಾಯಾಯ್ ಜಗತ ಜುರಾಯ್ ಹೇನೋ ನಿತಾಇ ಬಿನೇ ಭಾಇ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪಾಇತೇ ನಾಇ, ದೃಢ ಕೋರಿ ‘ ಧರೋ ನೀತಾಇರ್ ಪಾಯ್ ಸೇ ಸಂಬಂಧ ನಾಹಿ ಜಾ’ರ್, ಬೃಥಾ ಜನ್ಮ ಗೋಲೋ ತಾ’ರ್, ಸೇಇ ಪಶು ಬೋಡೋ ದುರಾಚಾರ್ ನಿತಾಇ ನಾ ಬೋಲಿಲೋ ಮುಖೇ, ಮಜಿಲೋ ಸಂಸಾರ-ಸುಖೇ, ವಿದ್ಯಾ-ಕುಲೇ ಕಿ ಕೋರಿಬೇ ತಾರ್ ಅಹಂಕಾರೇ ಮತ್ತ ಹೋಇಯಾ, ನಿತಾಇ-ಪದ ಪಾಸರಿಯಾ, ಅಸತ್ಯೇರೇ ಸತ್ಯ ಕೋರಿ ಮಾನಿ ನಿತಾಇಯೇರ್ ಕೋರುಣಾ […]