ಶ್ರೀ ಪಂಚ-ತತ್ವ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Kannada) ಪಂಚ-ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ