ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ-ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ದಯಾ

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Kannada) ಪರಮ ಕೋರುಣ, ಪಹೂ ದುಇ ಜನ, ನಿತಾಇ ಗೌರಚಂದ್ರ ಸಬ ಅವತಾರ-ಸಾರ ಶಿರೋಮಣಿ, ಕೇವಲ ಆನಂದ-ಕಂದ ಭಜೋ ಭಜೋ ಭಾಇ, ಚೈತನ್ಯ ನಿತಾಇ, ಸುದೃಢ ಬಿಶ್ವಾಸ ಕೋರಿ’ ವಿಷಯ ಛಾಡಿಯಾ, ಸೇ ರಸೇ ಮಜಿಯಾ, ಮುಖೇ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಹರಿ ದೇಖೋ ಓರೇ ಭಾಇ, ತ್ರಿ-ಭುವನೇ ನಾಇ, ಏಮೋನ ದೋಯಾಲ ದಾತಾ, ಪಶು ಪಾಖೀ ಝುರೇ, ಪಾಷಾಣ ವಿದರೇ, ಶುನಿ’ ಜಾನ್ರ ಗುಣ ಗಾಥಾ ಸಂಸಾರೇ ಮಜಿಯಾ, ರೋಹಿಲಿ […]