ಪ್ರಯೋಜನಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Prayojanādhideva praṇāma (in Kannada) ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸ ರಸಾರಂಭೀ ವಂಶೀವಟ ತಟಸ್ಥಿತಃ ಕರ್ಷನ್ ವೇಣುಸ್ವನೈರ್ ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪೀನಾಥಃ ಶ್ರೀಯೇऽಸ್ತುನಃ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ