ಭೋಗ-ಆರತಿ

Bhoga-ārati (in Kannada) ಭಜ ಭಕತ-ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ-ಗೌರಹರಿ ಶ್ರೀ-ಗೌರಹರಿ ಸೋಹಿ ಗೋಷ್ಠ-ವಿಹಾರೀ, ನಂದ-ಜಶೋಮತೀ-ಚಿತ್ತ-ಹಾರೀ ಬೇಲಾ ಹೋ ‘ ಲೋ, ದಾಮೋದರ, ಆಇಸ ಏಖಾನೋ ಭೋಗ-ಮಂದಿರೇ ಬೋಸಿ’ ಕೋರಹೋ ಭೋಜನ ನಂದೇರ ನಿದೇಶೇ ಬೈಸೇ ಗಿರಿ-ವರ-ಧಾರೀ ಬಲದೇವ-ಸಹ ಸಖಾ ಬೈಸೇ ಸಾರಿ ಸಾರಿ … Continue reading ಭೋಗ-ಆರತಿ