ಭೋಗ-ಆರತಿ

Bhoga-ārati (in Kannada) ಭಜ ಭಕತ-ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ-ಗೌರಹರಿ ಶ್ರೀ-ಗೌರಹರಿ ಸೋಹಿ ಗೋಷ್ಠ-ವಿಹಾರೀ, ನಂದ-ಜಶೋಮತೀ-ಚಿತ್ತ-ಹಾರೀ ಬೇಲಾ ಹೋ ‘ ಲೋ, ದಾಮೋದರ, ಆಇಸ ಏಖಾನೋ ಭೋಗ-ಮಂದಿರೇ ಬೋಸಿ’ ಕೋರಹೋ ಭೋಜನ ನಂದೇರ ನಿದೇಶೇ ಬೈಸೇ ಗಿರಿ-ವರ-ಧಾರೀ ಬಲದೇವ-ಸಹ ಸಖಾ ಬೈಸೇ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಶುಕ್ತಾ-ಶಾಕಾದಿ ಭಾಜಿ ನಾಲಿತಾ ಕುಷ್ಮಾಣ್ಡ ಡಾಲಿ ಡಾಲ್ನಾ ದುಗ್ಧ-ತುಂಬೀ ದಧಿ ಮೋಚಾ-ಖಂಡ ಮುದ್ಗ-ಬೋಡಾ ಮಾಷ-ಬೋಡಾ ರೋಟಿಕಾ ಘೃತಾನ್ನ ಶಷ್ಕುಲೀ ಪಿಷ್ಟಕ ಖೀರ್ ಪುಲಿ ಪಾಯಸಾನ್ನ ಕರ್ಪೂರ ಅಮೃತ-ಕೇಲಿ ರಂಭಾ ಖೀರ-ಸಾರ ಅಮೃತ ರಸಾಲಾ, ಆಮ್ಲ […]