ಮನಃ-ಶಿಕ್ಷಾ

Manaḥ-śikṣā (in Kannada) ನಿತಾಇ-ಪದ-ಕಮಲ, ಕೋಟಿ-ಚಂದ್ರ-ಸುಶೀತಲ, ಜೇ ಛಾಯಾಯ್ ಜಗತ ಜುರಾಯ್ ಹೇನೋ ನಿತಾಇ ಬಿನೇ ಭಾಇ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪಾಇತೇ ನಾಇ, ದೃಢ ಕೋರಿ ‘ ಧರೋ ನೀತಾಇರ್ ಪಾಯ್ ಸೇ ಸಂಬಂಧ ನಾಹಿ ಜಾ’ರ್, ಬೃಥಾ ಜನ್ಮ ಗೋಲೋ ತಾ’ರ್, … Continue reading ಮನಃ-ಶಿಕ್ಷಾ