ಶ್ರೀ ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ

Śrī Nāma-kīrtana (in Kannada) ಯಶೋಮತೀ ನಂದನ, ಬ್ರಜ-ಬರೋ-ನಾಗರ ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನಾ ಗೋಪೀ-ಪರಾಣ-ಧನ, ಮದನ-ಮನೋಹರ ಕಾಲಿಯ-ದಮನ-ವಿಧಾನ ಅಮಲ ಹರಿನಾಮ್ ಅಮಿಯ ವಿಲಾಸಾ ವಿಪಿನ-ಪುರಂದರ, ನವೀನ ನಾಗರ-ಬೋರ ಬಂಶೀ-ಬದನ ಸುವಾಸಾ ಬ್ರಜ-ಜನ-ಪಾಲನ, ಅಸುರ-ಕುಲ-ನಾಶನ ನಂದ ಗೋ-ಧನ ರಾಖೋವಾಲಾ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ, ನವನೀತ ತಸ್ಕರ ಸುಂದರ ನಂದ-ಗೋಪಾಲಾ ಜಾಮುನ-ತಟ-ಚರ, ಗೋಪೀ-ಬಸನ-ಹರ ರಾಸ-ರಸಿಕ ಕೃಪಾಮೋಯ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ-ವಲ್ಲಭ, ಬೃಂದಾವನ-ನಟಬರ ಭಕತಿವಿನೋದ್ ಆಶ್ರಯ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು